Γενικοί Όροι δημιουργίας Λογαριασμού

υποστηριξη

Οι επισκέπτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό για την χρήση των υπηρεσιών της Ο4Β πρέπει να δηλώσουν τα ακριβή και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους στη φόρμα εγγραφής, καθώς και να ενημερώνουν άμεσα τα στοιχεία τους σε περίπτωση αλλαγής, προκειμένου αυτά να είναι πάντοτε επίκαιρα, ακριβή και πλήρη. Η Ο4Β διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία ή να διαγράψει οριστικά έναν λογαριασμό, εάν οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Η Ο4Β δύναται να απορρίψει αίτηση εγγραφής, εφόσον η τελευταία δεν ανταποκρίνεται στους Όρους του παρόντος, χωρίς ειδική αιτιολογία. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του χρήστη και εφόσον η Ο4Β εγκρίνει την εγγραφή αυτή, ο χρήστης λαμβάνει γραπτή ειδοποίηση δημιουργίας του λογαριασμού του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά την εγγραφή θα ζητηθεί η δημιουργία ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης στον λογαριασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρείται εμπιστευτικός. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη του λογαριασμού ή εφόσον υπάρχουν υπόνοιες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των στοιχείων του λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Ο4Β. Τυχόν παραβίαση των ως άνω Όρων χρήσης και προϋποθέσεων ή/και οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του χρήστη από τρίτο με τη συγκατάθεση του χρήστη, δεσμεύει τον χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει η «Ιστοσελίδα».

Δημιουργία Λογαριασμού Εκμισθωτή (Παρόχου του Χώρου)

Για την καταχώρηση ενός χώρου ο Εκμισθωτής πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό για να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες της πλατφόρμας O4B. Η O4B δεν κατέχει, δεν ελέγχει, δεν προσφέρει και δεν διαχειρίζεται τις καταχωρήσεις των Εκμισθωτών. Η Ο4Β δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Μισθωτή, ούτε είναι μεσίτης ακινήτων ή ασφαλιστής. Η Ο4Β συμβάλλεται αποκλειστικά με τον Εκμισθωτή για την εκ μέρους του παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας της καταχώρησής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η Ο4Β δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος υπό οποιαδήποτε ιδιότητα για οποιονδήποτε Χρήστη, εκτός εάν ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών ("Όροι Πληρωμής"). Η O4B λειτουργεί σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης και η συμβατική της σχέση με τον Μισθωτή και τον Εκμισθωτή διέπεται αντίστοιχα από τους Όρους Χρήσης Μισθωτή και από τους Όρους Χρήσης Εκμισθωτή. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης, οι Όροι Χρήσης Μισθωτή και οι Όροι Χρήσης Εκμισθωτή, καθώς και η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Πληρωμών αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της O4B.

Για την δημιουργία λογαριασμού Εκμισθωτή απαιτούνται οι κάτωθι πληροφορίες:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

i. Στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου
ii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
iii. Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)
iv. Δραστηριότητα
v. Ταυτότητα
vi. Ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών


Για τα νομικά πρόσωπα:

i. Επωνυμία
ii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου & Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου
iii. Στοιχεία επικοινωνίας (έδρα, τηλέφωνο, e-mail)
iv. Δραστηριότητα
v. Ισχύον καταστατικό από ΓΕΜΗ / Πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία λογαριασμού Εκμισθωτή και την χρήση των υπηρεσιών του O4B είναι η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, η οποία πραγματοποιείται με την υποβολή της ταυτότητας του Εκμισθωτή. Με την δημιουργία του λογαριασμού Εκμισθωτή, ο Χρήστης δηλώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσιοδότηση για την καταχώρηση του επαγγελματικού χώρου ή της θέσης εργασίας.

Δημιουργία Λογαριασμού Μισθωτή

Για την εύρεση ενός χώρου ο Μισθωτής πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό Μισθωτή για να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες της πλατφόρμας O4B. Ως πάροχος της πλατφόρμας, η O4B δεν προτείνει επαγγελματικούς χώρους ή θέσεις εργασίας. Η Ο4Β δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Μισθωτή, ούτε είναι μεσίτης ακινήτων ή ασφαλιστής. Η Ο4Β δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος υπό οποιαδήποτε ιδιότητα για οποιονδήποτε Χρήστη, εκτός εάν ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών ("Όροι Πληρωμής"). Η O4B λειτουργεί σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης και η συμβατική της σχέση με τον Μισθωτή και τον Ιδιοκτήτη διέπεται αντίστοιχα από τους Όρους Χρήσης Μισθωτή και από τους Όρους Χρήσης Ιδιοκτήτη. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης, οι Όροι Χρήσης Μισθωτή και οι Όροι Χρήσης Ιδιοκτήτη, καθώς και η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Πληρωμών αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του O4B.

Για την δημιουργία λογαριασμού Μισθωτή απαιτούνται οι κάτωθι πληροφορίες:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

i. Στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου
ii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
iii. Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)
iv. Δραστηριότητα
v. Ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών


Για τα νομικά πρόσωπα:

i. Επωνυμία
ii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου & Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου
iii. Στοιχεία επικοινωνίας (έδρα, τηλέφωνο, e-mail)
iv. Δραστηριότητα
v. Ισχύον καταστατικό από ΓΕΜΗ / Πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης

Καταχώριση εξοπλισμένου χώρου - εγγραφή

Η πλατφόρμα Ο4Β παρέχει εργαλεία που σας διευκολύνουν να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε μια καταχώριση. Η καταχώρισή σας πρέπει να περιλαμβάνει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον χώρο προς μίσθωση, την τιμή, άλλες χρεώσεις όπως εγγυήσεις και τυχόν κανόνες ή απαιτήσεις που ισχύουν για τους Μισθωτές ή την καταχώρισή σας. Οι Ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και την ακρίβεια των πληροφοριών της καταχώρισης (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ημερολογίου) και του περιεχομένου (όπως φωτογραφίες). Σας συνιστούμε να ασφαλίσετε των χώρο της καταχώρισής σας και να σας προτείνουμε να εξετάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών κάλυψης και των εξαιρέσεων.

Γενικοί Όροι

Μετά από κάθε υπηρεσία μίσθωσης, οι μισθωτές και οι ιδιοκτήτες έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν κριτική ο ένας για τον άλλον. Η κριτική κάθε χρήστη πρέπει να είναι ακριβής και να μην περιέχει προσβλητική, δυσφημιστική ή άλλη γλώσσα που παραβαίνει την Πολιτική περιεχομένου ή την Πολιτική ελέγχου. Οι κριτικές δεν επαληθεύονται από την Ο4Β για την ακρίβειά τους και ενδέχεται να είναι λανθασμένες ή παραπλανητικές.

Πολιτική Περιεχομένου της O4B

Οι Χρήστες δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική Περιεχομένου όταν δημοσιεύουν περιεχόμενο στην Ο4Β. Με την δημοσίευση περιεχομένου στην O4B, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα τηρεί αυτήν την πολιτική.

Η Ο4Β Διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε περιεχόμενο που παραβιάζει την παρούσα πολιτική, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την Πολιτική για τις Κριτικές, ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Σε περίπτωση επανειλημμένων ή σοβαρών παραβιάσεων, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε οριστικά τον λογαριασμό του χρήστη που προβαίνει σε παραβίαση.

Οι χρήστες δύνανται να αναφέρουν το περιεχόμενο απευθείας ή να επικοινωνήσουν με την Ο4Β για να αναφέρουν το περιεχόμενο που φαίνεται να παραβιάζει την παρούσα πολιτική.

Το παρακάτω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται στην Ο4Β:

• Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλο εμπορικό περιεχόμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται λογότυπα εταιρειών, σύνδεσμοι ή εταιρικές επωνυμίες.
• Ανεπιθύμητα μηνύματα, ανεπιθύμητη επικοινωνία (spam) ή περιεχόμενο που κοινοποιείται επανειλημμένα με ενοχλητικό τρόπο
• Περιεχόμενο που υποστηρίζει ή προωθεί παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα, ή είναι πορνογραφικό, βίαιο, ωμό, απειλητικό ή παρενοχλεί.
• Περιεχόμενο που υποστηρίζει τις διακρίσεις.
• Απόπειρες πλαστοπροσωπίας άλλου ατόμου, λογαριασμού ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Ο4Β.
• Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου ατόμου ή άλλης οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας του απορρήτου.
• Περιεχόμενο που περιλαμβάνει ιδιωτικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες άλλου ατόμου, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που επαρκεί για να ταυτοποιηθεί η τοποθεσία μιας καταχώρησης.

Ενδεικτικοί Τύποι Καταχωρίσεων που παραβιάζουν την Πολιτική Περιεχομένου

• Τίτλοι καταχωρήσεων που περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τον τύπο μιας καταχώρησης.
• Τίτλοι καταχωρήσεων που περιλαμβάνουν σύμβολα ή emoji
• Καταχωρήσεις και προφίλ που παρέχουν κακόβουλες, ψευδείς, παραπλανητικές ή δόλιες πληροφορίες
• Κριτικές που είναι μεροληπτικές ή εμπεριέχουν στοιχεία εκβιασμού/παροχής κινήτρων, σύγκρουσης συμφερόντων ή άμεσου ανταγωνισμού
• Κριτικές που δεν περιέχουν σχετικές πληροφορίες για έναν οικοδεσπότη ή επισκέπτη, μια καταχώρηση ή μια εμπειρία, μπορεί να αφαιρεθούν. Οι κριτικές που περιέχουν ως επί το πλείστον άσχετες πληροφορίες ενδέχεται επίσης να αφαιρεθούν, αλλά μόνο όταν οι κατά τα άλλα σχετικές πληροφορίες δεν παρέχουν ουσιαστικά στοιχεία για να ενημερώσουν τα άλλα μέλη της κοινότητας ως προς την απόφασή τους να κάνουν κράτηση.