Όροι παροχής υπηρεσιών o4b

οροι & ασφαλεια

Η ιστοσελίδα o4b παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνδέει τους Παρόχους επαγγελματικών χώρων (Εκμισθωτές) με ιδιώτες ή νομικά πρόσωπο που αναζητούν χώρους εργασίας (Μισθωτές). Η ιστοσελίδα o4b επιτρέπει στους Εκμισθωτές να προσφέρουν εξοπλισμένους επαγγελματικούς χώρους, τους οποίους καταχωρούν στην πλατφόρμα, προκειμένου οι Μισθωτές να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.o4b.gr/, η οποία επιτρέπει αφενός στους Εκμισθωτές να δημιουργούν καταχωρήσεις και να προβάλλουν τον επαγγελματικό τους χώρο ή την θέση εργασίας (Χώρος) και αφετέρου δίνει την δυνατότητα στους Μισθωτές να επικοινωνήσουν μέσω της πλατφόρμας με τους Εκμισθωτές και να καταλήξουν στη σύναψη συμφωνίας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για επαγγελματική χρήση και παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.o4b.gr/ της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας « o4b - Office 4 Business Ι.Κ.Ε.». Με την περιήγησή σας ή την χρήση του ιστότοπου www.o4b.gr/, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, καθώς και ότι αποδέχεστε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η εταιρεία μας δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ως εκ τούτου, σας προτείνουμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτήν τη σελίδα, για να ελέγχετε τους Όρους και τις προϋποθέσεις. Αν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές, ανεξάρτητα από το αν τις έχετε ή δεν τις έχετε διαβάσει.

Όροι Χρήσης Μισθωτή

Οι Μισθωτές μπορούν να αναζητήσουν τους κατάλληλους χώρους χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αναζήτησης, όπως την χρήση, την περιοχή, τις ημερομηνίες και το κόστος. Τα αποτελέσματα αναζήτησης βασίζονται στη συνάφειά τους με τα κριτήρια αναζήτησης του Μισθωτή. Κάθε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι η ικανοποίηση των ελαχίστων κριτηρίων του για την καταλληλόλητα και την επιλογή ενός χώρου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ίδιου και η Ο4Β δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο χώρος δεν καλύπτει τα κριτήρια του Μισθωτή.

Η συμμετοχή κάθε χρήστη με την ιδιότητα του Μισθωτή στην πλατφόρμα Ο4Β συνιστά αποδοχή των όρων του παρόντος. Ο Μισθωτής συμφωνεί να καταβάλει όλες τις συμφωνημένες χρεώσεις για την κράτησή του κατά την ολοκλήρωση της, ήτοι την εγγύηση, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής χρέωσης ως ποσοστό 10% εφόσον η συνολική χρέωση ξεπερνάει τα 100€. Το ποσό αυτό παρέχεται ως εγγύηση για την ορθή και ασφαλή χρήση του χώρου και την τήρηση των όρων της συμφωνίας. Το ποσό αυτό επιστρέφεται αυτομάτως στον μισθωτή μετά την λήξη και παράδοση του χώρου και εφόσον υπάρχει η θετική επιβεβαίωση του ιδιοκτήτη.

Όταν ο Μισθωτής λαμβάνει την επιβεβαίωση κράτησης, ένα συμβόλαιο για τις Υπηρεσίες Μίσθωσης δημιουργείται απευθείας μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή. Η πολιτική ακύρωσης και τυχόν άλλοι κανόνες, πρότυπα, πολιτικές ή απαιτήσεις που προσδιορίζονται στην Καταχώριση ή κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης αγοράς αποτελούν μέρος της σύμβασης του Μισθωτή με τον Εκμισθωτή.

Ακυρώσεις Μισθωτή

Κάθε ακύρωση από μισθωτή διέπεται από την Πολιτική Ακυρώσεων που ισχύει για κάθε κράτηση. Σε περίπτωση που ο μισθωτής ακυρώσει μια κράτηση 48 και πλέον ώρες πριν την έναρξη της μίσθωσης θα λαμβάνει το 85% του συνολικής τιμής της μισθώσεως. Σε περίπτωση ακύρωσης 48 ή λιγότερες ώρες πριν την έναρξη της μισθώσεως δεν θα λαμβάνει επιστροφή οιουδήποτε ποσού πλην της εγγυήσεως.

Υποχρεώσεις Μισθωτή

Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις του, καθώς και για τις πράξεις και παραλείψεις κάθε τρίτου ευρισκομένου στον χώρο κατά τη διάρκεια της μισθώσεως. Ο Μισθωτής δεσμεύεται να παραδώσει τον χώρο στον Ιδιοκτήτη στην ίδια κατάσταση που τον παρέλαβε.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει νόμιμη, δεοντολογική και σύμφωνη με τα χρηστά ήθη χρήση του χώρου και να γνωστοποιεί την νομική, επαγγελματική και επιστημονική αυτοτέλεια του σε σχέση με τον χώρο και τον εκμισθωτή προς κάθε τρίτο.

Ενδεικτικές προϋποθέσεις

• Τα στοιχεία εγγραφής του να είναι ορθά.
• Στην περίπτωση που θα δέχεται δικούς του πελάτες για την άσκηση της δραστηριότητας τους σε χώρου που εκμισθώνει μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, να τους διευκρινίζει ότι τους δέχεται σε χώρο που ασκεί περιστασιακά την δραστηριότητα και δεν αποτελεί την μόνιμη έδρα του.
• Να μην γίνεται καμία ποινικά παράνομη δραστηριότητα εντός του χώρου που βρίσκεται η ζητούμενη θέση εργασίας.
• Σε περίπτωση που μισθώνει θέση εργασίας τρίτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνός για οποιαδήποτε κύρωση ποινική, αστική και αποζημίωσης προς τον πραγματικό κάτοχο.
• Να προσέχει τον εξοπλισμό που μισθώνει και να μην προχωρά σε βλάβες, ζημιές ή και απομάκρυνση αυτών από την θέση εργασίας.
• Είναι αποκλειστικά υπεύθυνός και για τις πράξεις των επισκεπτών που καλεί και δέχεται εντός της μισθωμένης θέσης εργασίας.
• Δεν μπορεί να εκμισθώσει σε τρίτους την μισθωμένη θέση εργασίας πριν και κατά την διάρκεια της μισθωμένης περιόδου και ώρας.
• Να είναι συνεπής με τις ώρες της κράτησης και αναγνωρίζει ότι στην περίπτωση που ξεπεράσει την συμφωνημένη ώρα μίσθωσης θα υπάρχει αυτόματη χρέωση της κάρτας του για κάθε επιπρόσθετη ώρα.
• Να διευκολύνει τον ιδιοκτήτη και τους συνεργάτες αυτού.
• Να μην ακυρώνει χωρίς σπουδαίο λόγο.
• Σε περίπτωση ακύρωσης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
• Να συμμορφώνεται με την νομοθεσία (αστική, φορολογική, ασφαλιστική ή οποιασδήποτε άλλης αρχής), με τους κανονισμούς λειτουργίας, τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις και του υπογεγραμμένου συμφωνητικού
• Είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ποινή και πρόστιμο που υπάγεται στις δικές τους δραστηριότητες και υποχρεώσεις ενώπιον διοικητικών, φορολογικών, ασφαλιστικών αρχών ή οποιασδήποτε άλλης αρχής.
• Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εκδίδει το παραστατικό προς τον επισκέπτη ή πελάτη του, αν απαιτείται, και αποδέχεται ότι καμία υποχρέωση δεν υπάρχει από τον ιδιοκτήτη και την o4b.
• Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λογιστική και φορολογική καταχώρηση των εσόδων του που προέρχονται από την μίσθωση μέσω της o4b, και να αποδέχεται ότι καμία υποχρέωση δεν υπάρχει από τον ιδιοκτήτη και την o4b
• Να αποδέχεται ως κύριο τρόπο επικοινωνίας αυτόν που έχει επιλεγεί από το άλλο μέρος της συμφωνίας.
• Υποχρεούται να δηλώσει οποιαδήποτε μεταβολή σε διαχειριστή, υπεύθυνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο πριν την πραγματοποίησή οποιασδήποτε κράτησης
• Να ακολουθεί τις οδηγίες της o4bκαι να αποδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μισθωτών και των επισκεπτών αυτών.

Όροι Χρήσης Εκμισθωτή

Κάθε Εκμισθωτής μπορεί να καταχωρίσει το ακίνητό του ή μέρος του ακινήτου του, όπως για παράδειγμα ένα γραφείο ή μια θέση εργασίας και να έχει τον έλεγχο της καταχώρισής του και των κρατήσεων. Ο Εκμισθωτής με την καταχώρηση ενός χώρου αυτομάτως δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος διαχειριστής του χώρου που καταχωρεί στην «Ιστοσελίδα» ή έχει το δικαίωμα, την εξουσιοδότηση ή την άδεια του ιδιοκτήτη να καταχωρήσει τον χώρο και ότι ο «χώρος» είναι διαθέσιμος και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.

Κάθε καταχώριση πρέπει να περιλαμβάνει μια αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση του χώρου, των εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών του, τα οποία περιλαμβάνουν τον τύπο του χώρου ή της θέσης εργασίας (στο εξής χώρος ή καταχώρηση), το έτος κατασκευής, τη χωρητικότητα, την τιμή ενοικίασης, τη διαθεσιμότητα, τις παροχές (όπως υπηρεσίες υποδοχής, Wi-Fi, έπιπλα, WC, εξοπλισμό, αίθουσες συνεδριάσεων, 24ωρη πρόσβαση, κουζίνα, ασανσέρ, πάρκινγκ διεύθυνση αλληλογραφίας και πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες) και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες. Η καταχώριση πρέπει να συνοδεύεται και από φωτογραφίες ή βίντεο παρουσίασης του χώρου. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα πρέπει να προβάλλουν τον χώρο και να βοηθούν στον καθορισμό των προσδοκιών των Μισθωτών, ωστόσο δεν επιτρέπεται να περιέχουν στοιχεία ταυτοποίησης του χώρου, όπως επωνυμίες, ταμπέλες ή στοιχεία διευθύνσεως. Ο Εκμισθωτής αναγνωρίζει ότι επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της Ο4Β η άρνηση δημοσίευσης φωτογραφιών ή βίντεο που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

Ο Εκμισθωτής πρέπει να αναφέρει στην καταχώριση τη συνολική τιμή της ενοικίασης του χώρου, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα τέλη που οφείλονται για τη χρήση του (συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάρη, των τελών χρήσης των εγκαταστάσεων, των χρεώσεων υπηρεσιών κ.α.), καθώς και την τυχόν έκπτωση τιμολογίου σε περιπτώσεις μισθώσεων μεγαλύτερης διάρκειας.

Συμβατική σχέση με μισθωτή

Κάθε Εκμισθωτής, όταν λάβει μια επιβεβαιωμένη κράτηση μέσω της πλατφόρμας Ο4Β, συνάπτει συμβόλαιο απευθείας με τον μισθωτή και είναι υπεύθυνος για την παράδοση του μισθωμένου χώρου, σύμφωνα με τους όρους και στην τιμή που καθορίζεται στην καταχώρισή του. Οι εκμισθωτές συμφωνούν να πληρώσουν τα ισχύοντα τέλη, φόρους και αμοιβές, όπως την προμήθεια της Ο4Β για κάθε κράτηση. Η προμήθεια της Ο4Β που οφείλεται από κάθε κράτηση θα αφαιρείται από τα εισπραττόμενα ποσά κατά την εκκαθάριση και πριν από την τελική πληρωμή σας.

Τυχόν όροι, πολιτικές ή προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνετε σε οποιαδήποτε συμπληρωματική σύμβαση με τους Μισθωτές πρέπει: (i) να είναι συνεπείς με αυτούς τους Όρους, τις Πολιτικές μας και τις πληροφορίες που παρέχονται στην Καταχώρισή σας, και (ii) να αποκαλυφθούν στην περιγραφή της Καταχώρισής σας.

Η σχέση του εκμισθωτή με την Ο4Β είναι σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και όχι υπαλλήλου, πράκτορα, κοινοπραξίας ή συνεργάτη της Ο4Β ή αντιστρόφως. Ο ιδιοκτήτης συμφωνεί συνομολογεί και αναγνωρίζει ότι έχει την απόλυτη ευχέρεια παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας, της τιμολογιακής του πολιτικής και των όρων με τους οποίους θα τις προσφέρει.

Ακυρώσεις Εκμισθωτών

Ο Εκμισθωτής δεσμεύεται να απόσχει από τυχόν ακυρώσεις επιβεβαιωμένων κρατήσεων των μισθωτών. Σε περίπτωση ακύρωσης η O4B χρεώνει πρόστιμο ακύρωσης. Το πρόστιμο ακύρωσης αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή που θα λάβει ο Εκμισθωτής από μελλοντική κράτηση μετά την ακύρωση. Το ποσό που θα αφαιρεθεί εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που έγινε η αποδοχή της κράτησης και πόσο νωρίτερα πριν από την επιβεβαιωμένη κράτηση έγινε η ακύρωση.

Ειδικότερα, αν η ακύρωση γίνει περισσότερες από 48 ώρες πριν από την άφιξη, θα παρακρατηθεί προμήθεια 50% από την επόμενη πληρωμή του Εκμισθωτή. Αν η ακύρωση γίνει λιγότερες από 48 ώρες πριν από την άφιξη, θα παρακρατηθεί προμήθεια 85 % από την επόμενη πληρωμή του Εκμισθωτή.

Υποχρεώσεις Εκμισθωτών

Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της τιμής της καταχώρισής του, καθώς και των κανόνων και απαιτήσεων για την καταχώρισή του. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να περιγράψει οποιαδήποτε και όλες τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες στην περιγραφή της καταχώρισής του και να μην εισπράξει επιπλέον χρεώσεις εκτός της πλατφόρμας Ο4Β. Ο Ιδιοκτήτης δεσμεύεται να απόσχει από τυχόν πράξεις ή ενέργειες ενθάρρυνσης των μισθωτών να δημιουργήσουν λογαριασμούς τρίτων, να υποβάλουν κριτικές, να παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ή να προβούν σε άλλες ενέργειες εκτός της πλατφόρμας Ο4Β κατά παράβαση της Πολιτικής εκτός πλατφόρμας.

Ο Ιδιοκτήτης δεσμεύεται να εξασφαλίζει τον καθαρισμό και την απολύμανση πριν από την έναρξη κάθε μισθώσεως υποχρεωτικώς και σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα ή συχνότητα τυχόν συμφωνηθεί με τον μισθωτή. Ο Εκμισθωτής θα πρέπει να παρέχει όλα τα σχετικά αποδεικτικά για την υλοποίηση της εν λόγω υποχρέωσης όποτε και αν του ζητηθούν.

Ο Ιδιοκτήτης αναγνωρίζει ότι η εκμίσθωση ενέχει εγγενείς κινδύνους και συμφωνεί ότι αναλαμβάνει τυχόν κινδύνους από την χρήση της πλατφόρμας Ο4Β ή από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση που έχει με τους μισθωτές ή άλλους χρήστες της πλατφόρμας, είτε αυτοπροσώπως είτε online. Ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί, συνομολογεί και αναγνωρίζει ότι είχε την ευκαιρία να ερευνήσει την πλατφόρμα της Ο4Β και τυχόν νόμους, κανόνες, κανονισμούς ή υποχρεώσεις που ενδέχεται να ισχύουν για τις καταχωρίσεις του ή τις υπηρεσίες φιλοξενίας.

Ενδεικτικές προϋποθέσεις

• Τα στοιχεία εγγραφής του να είναι ορθά.
• Τα στοιχεία καταχώρησης της θέσης εργασίας να είναι ορθά και να μην τα μεταβάλλει μέχρι την ολοκλήρωση κάθε συγκεκριμένης μίσθωσης.
• Οι φωτογραφίες και τα videosπου θα αναρτήσει στην εφαρμογή πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς και να αντιστοιχούν στην πραγματική θέση εργασίας που προσφέρεται προς μίσθωση.
• Οι θέσεις εργασίας που καταχωρεί, προωθεί και δημοσιεύει πρέπει να του ανήκουν νόμιμα ή να μπορεί να τα διαχειριστή νόμιμα
• Να μην γίνεται καμία ποινικά παράνομη δραστηριότητα εντός του χώρου που βρίσκεται η προσφερόμενη θέση εργασίας.
• Δεσμεύεται για τον εξοπλισμό και τις παροχές που προωθεί και δημοσιεύει και ακολουθούν την βραχυχρόνια μίσθωση.
• Να μην προχωρά σε καταχώρηση θέσης εργασίας αν δεν έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης ή χρήσης.
• Σε περίπτωση που μισθώνει θέση εργασίας τρίτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνός για οποιαδήποτε κύρωση ποινική, αστική καθώς και αποζημίωσης προς τον πραγματικό κάτοχο.
• Να είναι συνεπής με την κράτηση και να μην προχωράει σε παράλληλες κρατήσεις τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες, είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής είτε όχι.
• Να διευκολύνει τον μισθωτή και τους επισκέπτες του.
• Να μην ακυρώνει, χωρίς σπουδαίο λόγο.
• Σε περίπτωση ακύρωσης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
• Να συμμορφώνεται με την νομοθεσία (αστική, φορολογική, ασφαλιστική ή οποιασδήποτε άλλης αρχής), με τους κανονισμούς λειτουργίας, τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις του υπογεγραμμένου συμφωνητικού.
• Είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ποινή και πρόστιμο που υπάγεται στις δικές τους δραστηριότητες και υποχρεώσεις ενώπιον διοικητικών, φορολογικών, ασφαλιστικών αρχών ή οποιασδήποτε άλλης αρχής.
• Να εκδίδει το νόμιμό παραστατικό προς τον μισθωτή και να το αναρτάει μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στον λογαριασμό αυτού.
• Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λογιστική και φορολογική καταχώρηση των εσόδων του, που προκύπτουν από την μίσθωση μέσω της o4b.
• Να αναρτήσει πινακίδα με το σήμα της o4b στην κεντρική πόρτα που βρίσκεται η μισθωμένη θέση εργασίας.
• Να μην κάνει διακρίσεις στους ενδιαφερόμενους μισθωτές και στους επισκέπτες αυτού.
• Να αποδέχεται ως κύριο τρόπο επικοινωνίας αυτόν που έχει επιλεγεί από το άλλο μέρος της συμφωνίας.
• Υποχρεούται να δηλώσει οποιαδήποτε μεταβολή σε διαχειριστή, υπεύθυνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο πριν την πραγματοποίησή οποιασδήποτε κράτησης
• Να ακολουθεί τις οδηγίες της o4bκαι να αποδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μισθωτών και των επισκεπτών αυτών.

Εκκαθάριση & λήψη πληρωμής

Η Ο4Β θα αποδεσμεύει την καταβολή προς τον εκμισθωτή εντός 21 ημερών μετά την ολοκλήρωση της κράτησης του Μισθωτή και αφού ο Ιδιοκτήτης αναρτήσει στην πλατφόρμα Ο4Β φορολογικό παραστατικό προς τον μισθωτή για την είσπραξη του μισθώματος. Κατά την αποδέσμευση της καταβολής θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση όλων των αμοιβών και κρατήσεων, συμπεριλαμβάνοντας και της προμήθειας της ο4b.

Τρόποι Πληρωμής

• Χρεωστική / Πιστωτική Κάρτα

Η καταβολή της τελικής τιμής εκ μέρους του μισθωτή λαμβάνει χώρα είτε κατά τον χρόνο κράτησης με την καταβολή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, Σημειώνεται ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν καθυστερήσεις λόγω σαββατοκύριακου ή αργίας καθώς πολλά τραπεζικά συστήματα δεν επεξεργάζονται συναλλαγές τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Η πληρωμή του Εκμισθωτή από την Ο4Β θα υποβληθεί σε επεξεργασία την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Φορολόγηση

Ο Εκμισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση και την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.